O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ» [1] με κωδικό ΟΠΣ 5035119, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2695/877/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ ΩΩ7Δ465ΧΙ8-ΤΦΗ) Απόφαση Ένταξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε 1.045 εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς, τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα, ώστε να εξασφαλίσουν προσφορότερους όρους εργασίας και να προσαρμοστούν και στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:

  • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Η  πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στις εξής ειδικότητες:

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως των επιτρεπτών ορίων που ορίζονται στην παρ. 3 της πρόσκλησης επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 110.svap.gr , τη φόρμα  «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από 25/10/2021, μέχρι 24/12/2021.

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο 110@svap.gr με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.