Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Β κύκλου επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035119

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ» ΟΠΣ 5035119, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους στο πλαίσιο της Β πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας Β΄ κύκλου επιλογής, επιτυχόντων επιλαχόντων και απορριφθέντων κατά φθίνουσα σειρά, ανά ομάδα περιφερειών.