Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ: 5035119

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5035119, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων ενστάσεων και επαναβαθμολόγησης όλων των αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται  οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.