Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5035119: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων...»

 

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5035119, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2695/877/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ ΩΩ7Δ465ΧΙ8-ΤΦΗ) Απόφαση Ένταξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε 1.045 εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς, τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα, ώστε να εξασφαλίσουν προσφορότερους όρους εργασίας και να προσαρμοστούν και στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 25/10/2021

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι 24/12/2021

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ